modified on 1 lip 2010 at 11:11 ••• 14 041 views

PPP i Interfejsy Asynchroniczne(PPP and Asynchronous Interfaces)

Z MikroTik Wiki

Spis treści

Informacje ogólne

Wprowadzenie

PPP (Point-to-Point Protocol) umożliwia transmisję datagramów przez szeregowe łącza typu punkt-punkt. Fizycznie oparty jest o porty COM1 i COM2 standardowego komputera PC. Automatycznie nazywane są serial0 i serial1. Możesz dodać więcej portów szeregowych do routera dla użytku modemu używając poniższe adaptery:

 • MOXA (http://www.moxa.com) Smartio CP-132 2-port PCI wieloportowa asynchroniczna płytka z maksymalnie 8 portami (4 karty)
 • MOXA (http://www.moxa.com) Smartio C104H, CP-114 or CT-114 4-port PCI CI wieloportowa asynchroniczna płytka z maksymalnie 16 portami (4 karty)
 • MOXA (http://www.moxa.com) Smartio C168H, CP-168H or CP-168U 8-port PCI CI wieloportowa asynchroniczna płytka z maksymalnie 32portami (4 karty)
 • Cyclades (http://www.cyclades.com) Cyclom-Y Series 4 to 32 port PCI CI wieloportowa asynchroniczna płytka z maksymalnie 128 portami (4 karty)
 • Cyclades (http://www.cyclades.com) Cyclades-Z Series 16 to 64 port PCI CI wieloportowa asynchroniczna płytka z maksymalnie 256 portami (4 karty)
 • TCL (http://www.thetcl.com) DataBooster 4 lub 8 portowy Kontroler Komunikacyjny PCI o dużej szybkości

Specyfikacja

Wymagane pakiety: ppp

Wymagana licencja: Level1

Poziom menu: /interface ppp-client, /interface ppp-server

Standardy i Technologie: PPP (RFC 1661)

Wykorzystanie sprzętu: Brak

Dodatkowe materiały

Konfiguracja Portu Szeregowego

Poziom menu: /port

Opis własności

baud-rate (integer; default: 9600) - prędkość portu

data-bits (7 | 8; default: 8) - ilość bitów przypadających na jeden znak

flow-control (none | hardware | xon-xoff; default: hardware) - metoda kontroli przepływu

name (name; default: serialN) - nazwa portu

parity (none | even | odd; default: none) - mechanizm sprawdzania parzystości bitów

stop-bits (1 | 2; default: 1) - ilość bitów stopu po każdym przesłanym znaku

used-by (read-only: text) - pokazuje użytkownika portu (jeżeli istnieje). Tylko nieużywane porty mogą uczestniczyć w PPP

Uwagi

Pamiętaj, że parametry baud-rate, data-bits, parity, stop-bits i flow control muszą być takie same dla obu komunikujących się ze sobą stron.

Przykład

[admin@MikroTik] > /port print
 # NAME               USED-BY             BAUD-RATE
 0 serial0             Serial Console          9600
 1 databooster1                           9600
 2 databooster2                           9600
 3 databooster3                           9600
 4 databooster4                           9600
 5 databooster5                           9600
 6 databooster6                           9600
 7 databooster7                           9600
 8 databooster8                           9600
 9 cycladesA1                            9600
 10 cycladesA2                            9600
 11 cycladesA3                            9600
 12 cycladesA4                            9600
 13 cycladesA5                            9600
 14 cycladesA6                            9600
 15 cycladesA7                            9600
 16 cycladesA8                            9600
[admin@MikroTik] > set 9 baud-rate=38400
[admin@MikroTik] >

Ustawienia Serwera PPP

Poziom menu: /interface ppp-server

Opis

Serwer PPP udostępnia użytkownikom usługę zdalnego połączenia. W momencie łączenia, użytkownicy mogą być autoryzowani przez lokalną bazę danych w menu /user, lub przez serwer RADIUS określony w /ip ppp.

Opis własności

authentication (multiple choice: mschap2, mschap1, chap, pap; default: mschap2, mschap1, chap, pap) - protokół (protokoły) autoryzacji

max-mru (integer; default: 1500) - maksymalna wartość MRU (Maximum Receive Unit) dozwolona dla tego łącza. Największy pakiet, który może być odebrany

max-mtu (integer; default: 1500) - maksymalna wartość MTU (Maximum Transmission Unit) dozwolona dla tego łącza. Największy rozmiar pakietu, który może być wysłany

modem-init (text; default: "") - ciąg inicjalizacji modemu. Dla przykładu, możesz użyć "s11=40" aby zwiększyć prędkość wybierania numeru.

mrru (integer) - maksymalny rozmiar pakietu, który może być odebrany na łączu. Jeżeli pakiet jest większy niż tunel MTU, zostanie podzielony na kilka pakietów. W ten sposób możliwe jest przesłanie pakietów pełnego rozmiaru (1500 lub nawet 1514) przez tunele PPTP lub L2TP.

 • disabled - MRRU dla tego łącza jest wyłączone

name (name; default: ppp-inN) - nazwa interfejsu

null-modem (no | yes; default: no) - wyłącz/włącz tryb null-modem (gdy włączone, nie są przesyłane ciągi inicjalizacji modemu)

port (name) - nazwa portu szeregowego

profile (name; default: default) - domyślna nazwa profilu używana przez łącze

ring-count (integer; default: 1) - ilość dzwonków, zanim zostanie podniesiona słuchawka

Uwagi

Określenie MRRU oznacza włączenie MP (Multilink PPP) na pojedynczym łączu. Ten protokół używany jest do rozdzielenia dużych pakietów na mniejsze. Pod Windowsem można to włączyć w zakładce Sieci, przycisk Ustawienia, "Negocjuj wiele łączy poprzez jedno połączenie". MRRU windowsa ustawione jest na 1614. Takie ustawienie jest użyteczne przy przezwyciężaniu błędów wykrywania PatchMTU. MP powinien być włączony po obu stronach łącza.

Przykład

Możesz dodać serwer PPP używając polecenia add:

[admin@MikroTik] interface ppp-server> add name=test port=serial1
[admin@MikroTik] interface ppp-server> print
Flags: X - disabled, R - running
 0 X name="test" max-mtu=1500 max-mru=1500 mrru=disabled port=serial1
    authentication=pap,chap,mschap1,mschap2 profile=default modem-init=""
    ring-count=1 null-modem=no
[admin@MikroTik] interface ppp-server> enable 0
[admin@MikroTik] interface ppp-server> monitor test
      status: "waiting for call..."

[admin@MikroTik] interface ppp-server>

Ustawienie Klineta PPP

Poziom menu: interface ppp-client

Opis

Ta część opisuje sposoby konfiguracji klientów PPP

Opis własności

add-default-route (yes | no; default: no) - dodaj zdalny adres PPP do domyślnej trasy add PPP remote address as a default route

allow (multiple choice: mschap2, mschap1, chap, pap; default: mschap2, mschap1, chap, pap) - protokół pozwala klientow i na autentykacje

dial-command (text; default: "ATDT") - Polecenie wybierania numeru AT w użyciu. Domyślnie ustawiony jest tryb wybierania tonowego

dial-on-demand (yes | no; default: no) - właczenie/wyłączenie wybierania numeru na żądanie

max-mru (integer; default: 1500) - maksymalna wartość MRU (Maximum Receive Unit) dozwolona dla tego łącza. Największy pakiet, który może być odebrany

max-mtu (integer; default: 1500) - maksymalna wartość MTU (Maximum Transmission Unit) dozwolona dla tego łącza. Największy rozmiar pakietu, który może być wysłany

modem-init (text; default: "") - ciąg inicjalizacji modemu. Dla przykładu, możesz użyć "s11=40" aby zwiększyć prędkość wybierania numeru.

mrru (integer) - maksymalny rozmiar pakietu, który może być odebrany na łączu. Jeżeli pakiet jest większy niż tunel MTU, zostanie podzielony na kilka pakietów. W ten sposób możliwe jest przesłanie pakietów pełnego rozmiaru (1500 lub nawet 1514) przez tunele PPTP lub L2TP.

 • disabled - MRRU dla tego łącza jest wyłączone

name (name; default: ppp-inN) - nazwa interfejsu

null-modem (no | yes; default: no) - wyłącz/włącz tryb null-modem (gdy włączone, nie są przesyłane ciągi inicjalizacji modemu)

password (text; default: "") - Hasło użytkownika P2P zdalnego serwera używane w momencie dzwonienia

phone (integer; default: "") - numer telefonu, pod który następuje dzwonienie

port (name) - port szeregowy

profile (name; default: default) - lokalny profil używany podczas dzwonienia

use-peer-dns (yes | no; default: no) - użyj ustawień serwera DNS zapisanych na zdalnym serwerze

user (text; default: "") - Nazwa użytkownika P2P zdalnego serwera używana w momencie dzwonienia

Uwagi

Dodatkowe profile klienta muszą być ustawione po stronie serwera aby procedura logowania mogła być zakończona sukcesem. Przejrzyj sekcję Dokumentów Powiązanych aby dowiedzieć się więcej.

Profile klienta PPP muszą przynajmniej częściowo się zgadzać (wartości 'local-address muszą być takie same) z odpowiednimi wartościami serwera zdalnego.

Przykład

Możesz dodać klienta PPP używając polecenia add:

[admin@MikroTik] interface ppp-client> add name=test user=test port=serial1 \
\... add-default-route=yes
[admin@MikroTik] interface ppp-client> print
Flags: X - disabled, R - running
 0 X name="test" mtu=1500 mru=1500 port=serial1 user="test" password=""
    profile=default phone="" tone-dial=yes modem-init="" null-modem=no
    dial-on-demand=no add-default-route=yes use-peer-dns=no

[admin@MikroTik] interface ppp-client> enable 0
[admin@MikroTik] interface ppp-client> monitor test
[admin@MikroTik] interface ppp-client> monitor 0
      status: "dialing out..."

[admin@MikroTik] interface ppp-client>

Przykłady aplikacji PPP

Zestawienie połączenia Klient-Serwer

W tym przykładzie rozpatrzymy poniższą konfigurację sieci:

Grafika:ppp_setup.jpg

Dla typowej konfiguracji serwera potrzebne jest dodanie jednego użytkownika na R1 i ustawienie serwera PPP.

[admin@MikroTik] ppp secret> add name=test password=test local-address=3.3.3.1 \
\... remote-address=3.3.3.2
[admin@MikroTik] ppp secret> print
Flags: X - disabled
 0  name="test" service=any caller-id="" password="test" profile=default
   local-address=3.3.3.1 remote-address=3.3.3.2 routes=""

[admin@MikroTik] ppp secret> /int ppp-server
[admin@MikroTik] interface ppp-server> add port=serial1 disabled=no
[admin@MikroTik] interface ppp-server> print
Flags: X - disabled, R - running
 0  name="ppp-in1" mtu=1500 mru=1500 port=serial1
    authentication=mschap2,mschap1,chap,pap profile=default modem-init=""
    ring-count=1 null-modem=no

[admin@MikroTik] interface ppp-server>

Teraz potrzeba skonfigurować klienta, aby móc połączyć się z serwerem:

[admin@MikroTik] interface ppp-client> add port=serial1 user=test password=test \
\... phone=132
[admin@MikroTik] interface ppp-client> print
Flags: X - disabled, R - running
 0 X name="ppp-out1" mtu=1500 mru=1500 port=serial1 user="test"
    password="test" profile=default phone="132" tone-dial=yes
    modem-init="" null-modem=no dial-on-demand=no add-default-route=no
    use-peer-dns=no

[admin@MikroTik] interface ppp-client> enable 0

After a short duration of time the routers will be able to ping each other: 
[admin@MikroTik] interface ppp-client> /ping 3.3.3.1
3.3.3.1 64 byte ping: ttl=64 time=43 ms
3.3.3.1 64 byte ping: ttl=64 time=11 ms
3.3.3.1 64 byte ping: ttl=64 time=12 ms
3.3.3.1 64 byte ping: ttl=64 time=11 ms
4 packets transmitted, 4 packets received, 0% packet loss
round-trip min/avg/max = 11/19.2/43 ms
[admin@MikroTik] interface ppp-client>