modified on 5 maj 2011 at 09:39 ••• 59 787 views

Winbox

Z MikroTik Wiki

Spis treści

Streszczenie

Winbox to małe narzędzie, które umożliwia zarządzanie Mikrotik RouterOS za pomocą szybkiego i prostego GUI. Jest to binarka pod Win32, ale może być uruchomiony w systemie Linux i Mac OSX za pomocą Wine. Wszystkie funkcje interfejsu Winbox są jak najbardziej zbliżone do funkcji konsoli, to dlatego nie ma sekcji Winbox w instrukcji obsługi. Niektóre zaawansowane krytyczne konfiguracje systemu nie są możliwe z winbox, takie jak zmiana adresu MAC na interfejsach.

Pierwsze kroki z Winbox

Pakiet winbox loader można pobrać bezpośrednio z routera.

Otwórz przeglądarkę i wpisz adres IP routera. RouterOS wyświetli stronę powitalną a tam ukaże się link do winbox.exe na który należy kliknąć i pobrać.

Kiedy winbox.exe zostanie pobrany, kliknij dwukrotnie i pojawi się w oknie winbox:

W celu połączenia się wybierz IP lub MAC routera, uzupełnij pola użytkownika i hasła (jeśli jest wymagane) i kliknij Connect


<p style="margin-top:10px; margin-left: 56px;">Uwaga: Zaleca się stosowanie adresu IP w miarę możliwości. Sesja MAC w sieci i nie jest w 100% niezawodna

Możesz także skorzystać z rozpoznawania sąsiedztwa, aby wyświetlić wszystkie routery, klikając na przycisk [...]:

Z listy odnalezionych routerów możesz kliknąć na IP lub adres MAC kolumny aby skontaktować się z tym routerem. Proszę kliknąć na adres IP, gdyż adres IP będzie służyć do podłączenia się z wybranym routerem, ale jeśli klikniesz na adres MAC to adres MAC będzie wykorzystany do podłączenia się do routera.

Plik:Icon-note.png

Przypis: Prócz odkrytych (wyszukanych) sąsiadów mogą się również pojawić urządzenia, które nie są zgodne z Winbox, takie jak routery Cisco lub inne urządzenie korzystające z CDP (Cisco Discovery Protocol)


Opis przycisków i pól ekranu ładowania

 • [...] - wykrywanie i pokazywanie MNDP (MikroTik Neighbor Discovery Protocol) lub CDP (Cisco Discovery Protocol) urządzenia.
 • Connect - połączenie się z routerem
 • Save - zapisywanie adresu, loginu i hasła i ewentualnej notatki. Zapisane adresy widoczne są na dole ekranu ładowania.
 • Remove - usuwa wpis z listy zapisanych adresów
 • Tools... - umożliwia uruchomienie niektórych narzędzi: usuwanie wszystkich elementów z listy, usuwanie cache z lokalnej maszyny, importowanie adresów z pliku wbx lub ich eksport też do pliku wbx.
 • Connect To: - wskazuje adres IP lub też adres MAC routera
 • Login - nazwa użytkownika do uwierzytelniania
 • Password - hasło do uwierzytelniania
 • Keep Password - jeśli nie zaznaczone to hasło nie będzie zapisywane
 • Secure Mode - jeśli zaznaczone to połączenie będzie w szyfrowanej sesji TLS
 • Load Previous Session - jeśli zaznaczone to winbox będzie próbował odtworzyć wszystkie poprzednie otwarte okna
 • Note - notatka zapisywana na liście adresów

Uwaga: Hasło zapisywane jest otwartym tekstem, tote ktokolwiek, mając dostęp do Twojego systemu plików ma możliwość odczytania hasła

Połączenie IPv6

Począwszy od v5RC6 Winbox obsługuje połączenia IPv6. Aby połączyć się z routerami poprzez IPv6, należy adres umieścić w nawiasach kwadratowych tak samo, jak w przeglądarkach internetowych przy podłączeniu do serwera po IPv6. Przykład:

Funkcja Winbox odkrywania sąsiada jest obecnie w stanie odkrywać również routery połączone protokołem IP wersji 6. Jak widać na obrazku poniżej, są dwa wpisy dla każdego routera, jeden wpis z adresem IPv4 oraz drugi z innym lokalnym adresem IPv6. Możesz łatwo wybrać do którego chcesz się połączyć:

Przegląd interfejsu

Interfejs Winbox został zaprojektowany tak, aby być intuicyjny dla większości użytkowników. Interfejs składa się z:

 • pasku narzędzi na górze, gdzie użytkownicy mogą zobaczyć różne informacje, takie jak wykorzystanie procesora i pamięci.
 • Pasek menu po lewej stronie - lista dostępnych menu i podmenu. Lista zmienia się w zależności od pakietów. Na przykład, jeśli pakiet IPv6 jest wyłączona, IPv6 menu i całe to podmenu nie będzie wyświetlane.
 • Miejsce pracy - obszar, w którym wszystkie okna są otwarte z menu.

File:Winbox-workarea.png

Pasek tytułu zawiera informacje które określają, jaka sesja winbox jest otwarta. Informacje są wyświetlane w następującym formacie:

[username]@[Router's IP or MAC] ( [RouterID] ) - Winbox [ROS version] on [RB model] ([platform])

Na powyższym zrzucie ekranu widać, że administrator (użytkownik admin) jest zalogowany do routera o adresie IP 10.1.101.18. Podany jest identyfikator routera MikroTik, obecnie zainstalowaną wersją RouterOS jest v5.0beta1, RouterBoard to RB800 a platforma to PowerPC.

Na pasku po lewej stronie znajduje się przycisk cofania i ponawiania, aby szybko cofnąć wszelkie zmiany dokonane w konfiguracji. Po prawej stronie znajduje się:

 • wskaźnik ruchu dla winbox, wyświetlany jako zielony pasek,
 • wskaźnik, który pokazuje, czy sesja winbox używa szyfrowania TLS
 • pole wyboru ukryj hasło (Hide password).To pole wyboru zastępuje wszystkie poufne informacje (na przykład znaki tajnych haseł) na symbole gwiazdki '*'.

Obszar pracy i okna potomne

Winbox posiada interfejs MDI co oznacza, iż wszystkie okna powstałe na skutek wyboru z menu są dołączone do głównego nadrzędnego okna Winbox i znajdują się w jego obszarze roboczym (obszar pracy).

Okna podrzędne nie mogą być wyciągnięte po za obszar pracy. Zauważ, że w powyższym zrzucie ekranu okno interfejsu jest po części po za widzialnym obszarem pracy i pojawił się poziomy pasek przewijania na dole. Jeśli okno jest poza widzialnymi granicami obszaru pracy w pionie i / lub w poziomie paski przewijania się pojawią. /p>

Pasek menu okien potomnych

<p>Każde okno potomne ma swój własny pasek narzędzi. Większość okien ma ten sam zestaw przycisków na pasku narzędzi:

 • File:win-add.png Add - dodaj nowy element do listy
 • File:win-remove.png Remove - usuń zaznaczony element z listy
 • File:win-enable.png Enable - uaktywnij zaznaczony element (to samo co komenda enable wydana z konsoli)
 • File:win-disable.png Disable - dezaktywuj zaznaczony element (to samo co komenda disable wydana z konsoli)
 • File:win-comment.png Comment - dodaj lub edytuj komentarz
 • File:win-sort.png Sort - posortuj elementy wg wskazanego parametru Przeczytaj więcej >>

Prawie wszystkie okna mają szybkie pole wyszukiwania po prawej stronie paska narzędzi. Każdy tekst wpisany w tym polu jest wyszukiwany we wszystkich elementach i podkreślany, jak pokazano na poniższym zrzucie ekranu.

File:winbox-window-search.png

Zauważ, że po prawej stronie obok pola Szukaj jest też rozwijana lista. Dla aktualnie otwartego okna (IP Route) rozwijana lista pozwala szybko uporządkować elementy według tabel routingu. Na przykład, jeśli main jest zaznaczone, to wtedy tylko połączenia z main tabeli routingu zostaną wymienione.
Podobne listy rozwijane są także we wszystkich oknach zapory, aby szybko uporządkować łańcuchy zasad.

Sortowanie wyświetlanych elementów

Prawie każde okno posiada przycisk Sortuj (Sort). Po kliknięciu na ten przycisk ukazuje się kilka opcji, jak pokazano na poniższym zrzucie ekranu

Przykład przedstawia, jak szybciutko można wyświetlić routery o zakresie przestrzeni adresowej 10.0.0.0/8.

 1. Naciśnij klawisz Sort
 2. Wybierz adres docelowy (Dst.Address) z pierwszego pola wyboru.
 3. Wybierz in z kolejnego pola wyboru. "in" oznacza, że filtrowane jest wyrażenie zawierające się w wartościach pól wskazanej sieci.
 4. Wpisz wartość, która ma być porównywana (w tym przykładzie wpisz "10.0.0.0/8")
 5. Dodawanie i usuwanie regół odbywa się przyciskami [+] i [-].
 6. Naciśnij Filter, aby wykonać filtrowanie.

Jak widać ze zrzutu ekranu winbox tylko widać posortowane trasy, które są z zakresu 10.0.0.0/8.

Operatory porównania (numer 3 na zrzucie ekranu) mogą być różna dla każdego okna. Na przykład "ip route" okno ma tylko dwa "i" i "w". Inne okna mogą mieć operatory takie jak "nie", "zawiera", "nie zawiera" ("is not", "contains", "contains not").

Winbox pozwala budować stos filtrów. Na przykład, jeśli istnieje potrzeba do filtrowania adresu docelowego i bramy, to

 • ustaw pierwszy filtr tak jak ma to miejsce w powyższym przykładzie,
 • wciśnij klawisz [+], aby dodać kolejny filtr.
 • ustaw kolejny filtr do filtrowania bramy
 • wciśnij klawisz Filter, aby zastosować filtr.

Można również usunąć niepotrzebne filtry ze stosu, naciskając przycisk [-].

Dostosowywanie listy wyświetlanych kolumn

Domyślnie winbox pokazuje najczęściej używane parametry. Jednak czasami jest to konieczne, aby zastosować inne parametry, na przykład "Ścieżka jako BGP" ("BGP AS Path") lub inne atrybuty BGP w celu monitorowania, czy trasy są wybierane prawidłowo.

Winbox pozwala na dostosowanie wyświetlanych kolumn dla każdego okna. Na przykład, aby dodać kolumnę ścieżki BGP:

 • Kliknij na mały przycisk ze strzałką (1) po prawej stronie tytułu kolumny lub kliknij prawym przyciskiem myszy na liście trasy.
 • Gdy pojawiło się menu przejdź do kolumny Show 2) a wtedy z sub-menu wybrać żądaną kolumne, w naszym przypadku kliknij na BGP AS Path BGP AS Path (3)

Zmiany układu okna są zapisywane i przy następnym otwarciu winbox zawartość jest sortowana tej samej kolejności i wielkości kolumny.

Szczegóły trybu

It is also possible to enable Detail mode. In this mode all parameters are displayed in columns, first column is parameter name, second column is parameter's value.

To enable detail mode right mouse click on the item list and from the popupmenu pick Detail mode

Widok kategori

Możliwe jest również, aby użyć tryb szczegółowy. W tym trybie wszystkie parametry są wyświetlane w kolumnach, w pierwszej kolumnie jest nazwa parametru, kolumna druga zawiera wartość parametru.

Przeciągnij i upuść

Możliwe jest przesyłanie i pobieranie plików z/do routera za pomocą winbox z wykożystaniem metody przeciągnij i upuść (drag & drop).

File:Winbox1.jpg

Plik:Icon-note.png

Przypis: Metoda Drag & Drop nie działa, jeśli winbox uruchomiony jest pod wine w linuksie. Nie jest to problem winbox, lecz specyfikacji (braku obsługi tej metody) wine.


Monitorowanie ruchu

Winbox może być wykorzystywany jako narzędzie do monitorowania ruchu każdego interfejsu, kolejki lub reguły zapory w czasie rzeczywistym. Poniższy zrzut ekranu pokazuje wykresy monitoringu ruchu sieciowego.

Kopiowanie elementów

Przykład pokazuje, jak łatwo jest skopiować element w Winbox. W tym przykładzie użyjemy przycisk Kopiuj, aby utworzyć interfejs WDS w statycznym interfejsie.

Ten obraz pokazuje nam stan początkowy, jak widać DRA wskazuje "D", co oznacza Dynamiczne:

Kliknij podwójnie na interfejs i wybierz COPY:

W nowym oknie pojawi się interfejs, nowa nazwa zostanie utworzony automatycznie (w tym przypadku WDS2)

Możesz zobaczyć, że status nowego interfejsu uległ zmianie:

Przenoszenie ustawień

W Windows Vista/7 ustawienia winbox są zapisywane w:  %USERPROFILE%\AppData\Roaming\Mikrotik\Winbox\winbox.cfg

Po prostu skopiuj ten plik na nową maszynę w tą samą ścieżkę i to wszystko.

[Powrót do menu strony]