modified on 27 kwi 2011 at 11:52 ••• 22 495 views

Zarządzanie Konfiguracją

Z MikroTik Wiki

Dla RouterOS:
2.9, v3, v4

Spis treści

Streszczenie

This manual introduces you with commands which are used to perform the following functions:

 • system kopii (backup);
 • system przywracania kopii (restore);
 • eksport konfiguracji;
 • importowanie konfiguracji;
 • powrót do ustawień domyślnych (reset).

Opis

Konfiguracja kopii zapasowej może być używana do tworzenia kopii zapasowych konfiguracji MikroTik RouterOS do pliku binarnego, który może być przechowywany na routerze lub pobrany z niego przy użyciu protokołu FTP w celu wykorzystania go w przyszłości. Konfiguracja przywracania kopii zapasowej może być wykorzystywana do przywracania konfiguracji routera, dokładnie takiej jaka to była w momencie tworzenia kopii zapasowej, z pliku kopii zapasowej. Procedura zakłada przywrócenie kofiguracji na tym samym routerze, gdzie plik kopii zapasowej został utworzony, więc może stworzyć częściowo uszkodzony plij konfiguracji, jeśli sprzęt został zmieniony.

Eksportowanie konfiguracji może być używane poprzez pobranie całkowitej lub częściowej konfiguracji MikroTik RouterOS z konsoli lub z pliku tekstowego (skryptu), który można pobrać z routera za pomocą protokołu FTP. Konfiguracja jest zrzucana jako polecenia add (bez usuwania istniejących konfiguracji) wybranej konfiguracji do routera. Importowanie konfiguracji polega na konfiguracji poprzez wykonywanie partii poleceń konsoli ze skryptu.

System resetowania ustawień służy do usunięcia całej konfiguracji z routera. Nim to uczynisz może być przydatne utworzenie kopii zapasowej.

System kopii zapasowej

Poziom menu: /system backup

Opis

Polecenie backup save jest używane do przechowywania całej konfiguracji routera w pliku kopii zapasowej. Plik znajduje się w submenu pliku. Można go pobrać przez ftp, aby zachować kopię zapasową w innym miejscu dla danej konfiguracji.

Uwaga: Plik kopii zapasowej zawiera informacje poufne, nie przechowuj kopii zapasowych plików w katalogu plików routera, należy pobierać je i trzymać je w bezpiecznym miejscu.

Aby przywrócić konfigurację systemu, na przykład, po resecie konfiguracji systemu (/system reset-configuration), możliwe jest, aby przesłać ten plik przez ftp i załadować ten plik kopii zapasowej za pomocą polecenia /system backup.

Opis komend:

 • load name=[filename] - Wczytaj plik kopii zapasowej z pliku
 • save name=[filename] - Zapisz plik kopii zapasowej do pliku

Uwaga: Jeśli TheDude i user-manager są zainstalowane na routerze to kopia bezpieczeństwa then backup will not take care of configuration used by these tools. Therefore additional care should be taken to save configuration from these. Use provided tool mechanisms to save/export configuration if you want to save it.

Przykład

Zapisywanie konfiguracji routera do pliku o nazwie test:

[admin@MikroTik] system backup> save name=test
Configuration backup saved
[admin@MikroTik] system backup>

Przeglądanie zapisanych plików na routerze:

[admin@MikroTik] > file print
 # NAME              TYPE     SIZE    CREATION-TIME
 0 test.backup          backup    12567   sep/08/2004 21:07:50
[admin@MikroTik] >

Odtwarzanie kopii bezpieczeństwa z pliku test:

[admin@MikroTik] > system backup load name=test 
Restore and reboot? [y/N]: 
y
Restoring system configuration
System configuration restored, rebooting now

Eksportowanie konfiguracji

Polecenie: /export

Opis

Polecenie export wyświetla skrypt który może być użyty do przywrócenie konfiguracji. Komenda może być wywołana w dowolnym menu i działa na menu oraz w dół na pozostałe menu poniżej obecnego (w którym jest obecnie wywoływana). Wyjście (dane wyjściowe) z tej komendy mogą być zapisane do pliku a następnie można je pobrać poprzez FTP.

 • file=[filename] - zapisuje eksportowane dane do pliku

Przykład

[admin@MikroTik] > ip address print
Flags: X - disabled, I - invalid, D - dynamic
 #  ADDRESS      NETWORK     BROADCAST    INTERFACE
 0  10.1.0.172/24   10.1.0.0    10.1.0.255   bridge1
 1  10.5.1.1/24    10.5.1.0    10.5.1.255   ether1
[admin@MikroTik] >

Tworzenie wyeksportowanego plik:

[admin@MikroTik] ip address> export file=address
[admin@MikroTik] ip address>

Sprawdzanie istniejących plików na routerze:

[admin@MikroTik] > file print
 # NAME              TYPE     SIZE    CREATION-TIME
0 address.rsc           script    315    dec/23/2003 13:21:48
[admin@MikroTik] >

Importowanie konfiguracji

Polecenie: /import

Opis

Na głównym poziomie menu komenda /import [file_name] wykonuje skrypt, który dodaje do obecnej konfiguracji zawartość wyszczególnionego pliku. Ten plik może zawierać dowolne polecenia konsoli włączając w to skrypty. Służy do odzyskiwania konfiguracji po zdarzeniach takich jak reset konfiguracji (/system reset), lub po innych, których skutkiem jest utrata konfiguracji na routerze. Należy pamiętać, że niemożliwe jest import całej konfiguracji routera za pomocą tej funkcji. Może ona być wykorzystana wyłącznie do przywrócenia części konfiguracji (np regół firewall).

 • file=[filename] - załadowanie z pliku wyeksportowanej konfiguracji do routera.

Automatyczne importowanie

Od wersji 3RC systemu RouterOS jest możliwość automatycznego wykonywania skryptów. Plik musi nosić nazwę cośtam.auto.rsc - ten plik po przesłaniu go przez ftp na router jest automatycznie wykonywany co działa to podobnie jak importowanie.

Przykład

Załadowanie uprzednio wyeksportowanego pliku:

[admin@MikroTik] > import address.rsc
Opening script file address.rsc

Script file loaded and executed successfully
[admin@MikroTik] >

Resetowanie konfiguracji

Polecenie: /system reset-configuration

Opis

Polecenie usuwa całą konfigurację routera i ustawia ją na domyślną w tym login i hasło ("admin" i bez hasła), adresy IP i inna konfiguracja jest kasowana, interfejsy staną się nieaktywne. Po zresetowaniu routera uruchomi się ponownie.

Opis

 • keep-users: przechowuj urzytkowników i hasła
 • no-defaults: nie ładuj domyślnej konfiguracji, po prostu wszystko wyczyść
 • skip-backup: nie jest automatycznie tworzona kopia konfiguracji przed resetem
 • run-after-reset: uruchom plik zaraz po resecie konfiguracji

Uwaga: Jeśli router był instalowany za pomocą netinstall i były specjalne skrypty do tego wykorzystywane to owa konfiguracja zostanie ponownie wczytana. Jeśli nie chcesz takiej konfiguracji po resecie routera musisz zainstalować ponownie router.

Przykład

[admin@MikroTik] > system reset-configuration
Dangerous! Reset anyway? [y/N]: n
action cancelled
[admin@MikroTik] >